Podmínky ochrany osobních údajů


I.


Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Amevia s.r.o. IČ 27634221 se sídlem Praze (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou


adresa: Slezská 1736/99,Praha 3,13000


email:office@amevia.eu


telefon:722 045 058


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,


oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,


Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je


vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.


Doba uchovávání údajů


Správce uchovává osobní údaje


po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).


po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou osoby


podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,


zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,


zajišťující marketingové služby.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.


Vaše práva


Za podmínek stanovených v GDPR máte


právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,


právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.


právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.


právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a


právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.


právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.


Podmínky zabezpečení osobních údajů


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.


Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.


Závěrečná ustanovení


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.


Privacy Policy

Amevia s.r.o. ("us", "we", or "our") operates http://www.wellafit.cz (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.


We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.


Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").


Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.


Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.


Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.


Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.


Changes To This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.


Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.


Slezská 1736/99

Praha 3

13000 Česká republika


Phone number: +420722045047

Email address: office@amevia.eu
.
.